Устав

УСТАВ  НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„Национално Кoнсервативно Сдружение ДЕСЕН ПРОФИЛ” Гражданско движение

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. „Национално Кoнсервативно Сдружение ДЕСЕН ПРОФИЛ” Гражданско движение /наричан по долу и „Сдружението”/ е доброволно и политически независимо сдружение на съмишленици, които признават настоящия  Устав.

Сдружението се създава с цел осъществяване на дейност в ОБЩЕСТВЕНА  ПОЛЗА.

Чл. 2.   /1/ „Национално Кoнсервативно Сдружение ДЕСЕН ПРОФИЛ” Гражданско движение е с ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ със седалище в гр. София 1000, ­­­­­­………………………………, със собствена финансова сметка и печат.

/2/  За постигане на своята цел Сдружението  може да членува и да осъществява съвместна дейност с други обществени организации, фирми, фондации.

Чл. 3. Предмет на дейност, цели и средства за постигането им

Чл. 3.1. „Национално Кoнсервативно Сдружение ДЕСЕН ПРОФИЛ” има следния ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

/1/ Обединение на български граждани и български граждански организации за постигане на сродни цели.

/2/ Провеждане на информационна дейност  с цел защита и развитие на реалната демокрация в България.

/3/ Осъществяване на допълнителна стопанска дейност, пряко свързана с предмета на основната дейност на Сдружението, като използва прихода за постигане на определените в устава му цели: продуциране на предавания (излъчвани по радио, телевизия и/или Интернет); рекламна, образователна и издателска дейност, извършването на анализи и проучвания, по теми, свързани с целите на сдружението, изработването и разпространението на информационни материали, популяризиращи дейността на сдружението, организирането на обучения, семинари, концерти и други подобни публични събития.

/4/ Организиране и осъществяване на – срещи, семинари, обсъждания, и други подобни мероприятия, касаещи дейността на Сдружението.

Чл. 3.2. „Национално Кoнсервативно Сдружение ДЕСЕН ПРОФИЛ” има за ЦЕЛ:

/1/. Развитие на реалната демокрация чрез все по-засилващ се граждански контрол на управлението.

/2/. Да обединява усилията за развитие  на образованието и културата в страната и чужбина на всички български граждани, за запазване националните традиции, самосъзнание и духовност.

/3/. Да спомага за популяризиране на съвременните тенденции за усъвършенстване политическото развитие съгласно европейската и световна практика.

/4/.  Да възпитава в дух на честност, трудолюбие, коректност и вярност към националните идеали на младите хора.

/5/. Да сближава хора с различни професии, интереси, възраст и социална ориентация, да осъществява интегрирането им във всички сфери на социалния, културен и политически живот.

/6/.  Да сближава с граждани на други страни, да реализира културен обмен и по-лесно интегриране в общия европейски дом като поддържа връзки с клубове и организации от чужбина със сходен род интереси.

/7/.  Да спомага за усъвършенстване националното законодателство – от разпоредбите на Конституцията на Р.България до всички останали законови и подзаконови актове, с цел приближаването им до най-добрите в световната практика в защита на индивидуалните и групови граждански интереси.

/8/. Опазване природната среда и обновяване на нейните ресурси чрез участие на обществеността при решаване на различните  инициативи от страна на държавата, фирмите  и др.

Чл. 4. Средства за постигане на целите

/1/ Информиране на обществото и предизвикване широк дебат за промени в българското законодателство, включително Конституцията на републиката.

/2/ Привличане специалисти от България и чужбина за участие в дейността на Сдружението по отношение усъвършенстване на законодателството, неговото прилагане, избягване корупционните практики във всички сфери на обществения живот.

/3/ Засилване обществения контрол върху управлението на страната и решаване на проблемни случаи и явления с помощта на омбудсман, Европейски институции, български обществени организации в чужбина и пр.

/4/ Чрез средствата на ИТ-технологиите, като Интернет базирани социални мрежи лични или фирмени блогове и сайтове и пр. да се засили общественото влияние върху важните за държавата приоритети – икономика, култура, здравеопазване, образование, околна среда, грижи за децата, за хората в неравностойно положение, пенсионери и пр.

/5/ За осъществяването на тези цели Сдружението  може да извършва и друга стопанска дейност за осигуряване на средствата за самофинансиране като влиза в договорни взаимоотношения с български и чуждестранни физически и юридически лица при условията на Чл.3.1., ал.3 от настоящия Устав.

Чл. 5. /1/ „Национално Кoнсервативно Сдружение ДЕСЕН ПРОФИЛ” Гражданско движение се създава за неопределен срок от време.

/2/ Всички структурни промени се обсъждат и приемат от Общото събрание с решение на повече от половината участници.

II. ЧЛЕНСТВО

Чл. 6. Членовете на „Национално Кoнсервативно Сдружение ДЕСЕН ПРОФИЛ” Гражданско движение могат да бъдат всички дееспособни физически и юридически лица, които приемат настоящият Устав, споделят целите на Сдружението и са готови да съдействат за тяхното изпълнение. Член на Сдружението не може да бъде лице  съдено за криминални прояви или е било/е член на репресивен апарат към тоталитарна организация.

Чл. 7. Молбите за членство с необходимите волеизявления се отправят до Управителния съвет на „Национално Кoнсервативно Сдружение ДЕСЕН ПРОФИЛ” Гражданско движение. Същите се обсъждат на редовно заседание на УС и взема решение за това с обикновено мнозинство. Учредителите на сдружението, изброени в Заключителните разпоредби на този устав, са негови членове по право.

Чл.8. При гласуване, всеки член на Сдружението или законен представител на асоциирани организации има право само на един глас, упражняван лично. Съмишленици, с консултантска мисия към сдружението, които не са негови членове – не заплащат членски внос и нямат право на глас.

Чл. 9. Членовете на „Национално Кoнсервативно Сдружение ДЕСЕН ПРОФИЛ” Гражданско движение имат право:

–         да участват във всички форми на неговата дейност;

–         да избират и бъдат избирани в ръководните и помощни органи;

–         да работят за осъществяване на целите на Сдружението;

–         на инициатива при осъществяване на международни контакти със

представители на сродни организации.

–   да получават информация за дейността на дружеството.

Чл. 10. Членовете на „Национално Кoнсервативно Сдружение ДЕСЕН ПРОФИЛ” Гражданско движение са длъжни:

–         да спазват разпоредбите на този Устав, решенията на Общото събрание и на Управителния съвет

–         да съдействат за осъществяване  на неговите цели

–         да плащат редовно определения членски внос.

–    да защитават доброто име на Сдружението.

Чл. 11. Членството в „Национално Кoнсервативно Сдружение ДЕСЕН ПРОФИЛ” Гражданско движение може да бъде прекратено поради:

/1/.  доброволно напускане

/2/.  изключване – в следните случаи:

– системно неизпълнение на поетите задължения

– не изплащане на определения членски внос

– злоупотреба  с доверието на Сдружението и подронване на

неговия авторитет и име.

Чл.12. Изключването на членове съобразно Чл.10., ал./2/. се извършва с решение на УС, взето с мнозинство  /повече от половината от членовете му/.

III. ОРГАНИ

Чл. 13.  Дейността на „Национално Кoнсервативно Сдружение ДЕСЕН ПРОФИЛ” Гражданско движение се основава на принципите на:

–         демокрация и свобода на мненията

–         изборност на органите на управление

–         мандатност

–    отчетност на различните органи.

Чл. 14. Организационната структура на  „Национално Кoнсервативно Сдружение ДЕСЕН ПРОФИЛ” Гражданско движение включва:

–         Общо събрание  /ОС/

–         Управителен съвет  /УС/

–         Председател

–         Контролен съвет  /КС/

–         Регионални звена  /РЗ/

–         Асоциирани сдружения  /АС/

–         Младежко сдружение Десен Профил, структурирано регионално и организационно на принципа на  „Национално Кoнсервативно Сдружение ДЕСЕН ПРОФИЛ”.

Чл. 15.  Висш орган на „Национално Кoнсервативно Сдружение ДЕСЕН ПРОФИЛ” Гражданско движение е неговото Общо събрание, в което с право на глас могат да участват всички членове на дружеството. Общото събрание обсъжда и приема решения по основните въпроси, свързани с развитието и дейността на Сдружението.

Чл. 16. /1/.  Общото събрание се счита за редовно, ако на него присъстват  не по-малко от половината от избраните делегати от съответните регионални звена . Ако не се яви нужното число, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно колкото и членове и представители да се явят.

/2/. Общото събрание приема решения с обикновено мнозинство /50% + 1/, а решения, които подлежат на вписване в регистъра на съда (изменение на Устава, прекратяване на дейността  или сливане с други организации) с мнозинство най-малко 2/3 от присъстващите с явно гласуване.

Чл. 17. Общото събрание се свиква на заседание най-малко един  път годишно по решение на /УС/ или по искане на 50% +1 от членовете на Сдружението. Ако в последния случай УС не отправи писмена покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по регистрация на Сдружението по писмено искане от заинтересуваните членове.

Чл. 18. Общото събрание:

–         избира Председателят,  Управителният и Контролен съвет, изменя и допълва техните състави, освобождава от отговорност членовете им

–         определя размера на членския внос

–         приема бюджета на приходите и разходите на Сдружението

–         одобрява планове за дейността на Сдружението

–         приема изменения и допълнения в Устава.

–   приемане за членове на асоциирани организации и изключване на членове

–         приемане решения за откриване и закриване на регионални звена

–         приемане отчети за дейността на Управителния и Контролен съвети

–         отмяна на нерегламентирани решения, противоречащи на закон, устава или др. вътрешни актове.

Чл. 19.  В Общото събрание всеки делегат или член има право на един глас. Не се допуска гласуване по пълномощия.

Чл. 20.  Поканата трябва да съдържа информация за инициатора, дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на ОС  и се публикува в сайта на Сдружението,  Регионалните звена и Държавен вестник, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 21. Управителният съвет на Сдружението  е ръководно-изпълнителен орган в състав от  шестима членове: 5 /пет/ лица, които се избират от Общото събрание за срок от три години, плюс председателят на  Младежко сдружение Десен Профил, като неделима част от„Национално Кoнсервативно Сдружение ДЕСЕН ПРОФИЛ” Гражданско движение.  Председателят се избира от Общото събрание,  а останалите се конституират след това по длъжности: Заместник-председател, Секретар и двама Членове.

Чл. 22. Управителният съвет управлява текущата дейност  на  Сдружението, а представителната власт се осъществява от Председателя и Заместник-председателя, заедно и поотделно.

Чл. 23. Управителният съвет:

–         организира изпълнението на решенията на Общото събрание

–         решава и води текущите финансови и организационни дела

–         отчита ежегодно своята дейност пред Общото събрание.

Чл.24.  Управителния  съвет заседава поне веднъж на 3 месеца, като за законност на решенията му се счита присъствието на повече от половината + 1 негови членове. Когато въпросите касаят прекратяване на сдружението или са структуроопределящи, решенията се вземат с абсолютно мнозинство. Член на УС има право на един глас, но няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

– него, негов/а съпруг/а и роднини по права линия

– юридически лица, в които той има пълномощия.

Присъстващо е и лице, с което има двустранна видео  интернет връзка, гарантираща самоличността му. Неговото гласуване се удостоверява в протокола от председателя на заседанието. При отсъствие на член на УС, заседанието се отлага с един час и се провежда при същият дневен ред.

Чл.25.  Председателят на Сдружението има следните правомощия:

/1/. свиква заседания на УС при писменно искане на 1/3 от членовете му. Поканите за заседанията са по същия ред като

/2/. координира текущата дейност

/3/. изготвя отчет на Сдружението и го внася за утвърждаване от УС и ОС.

/4/. представлява и подписва Сдружението пред трети лица, органи  и институции.

Председателя  има право на не повече от два мандата.

Чл.26. Контролният съвет се състои от трима души, избирани от ОС за срок от три години. Същият има следните функции:

–  изпълнява текущ контрол върху изпълнението на решенията на ОС и УС и ги сигнализира при констатиране на нередности,

–   контролира извършваната стопанска дейност,

–  дава заключения по годишните отчети.

Чл.27. Регионалните  звена са части от структурата на Сдружението, намиращи се в населени места и изпълняващи решенията на ОС и УС. Същите имат ръководства идентични на УС на Сдружението и Регионални общи събрания.

Чл.28. Половината от събрания членски внос се привежда на централното ръководство за изпълнение на дейността му.

Чл.29. Регионалните звена избират представители за ОС на Сдружението на своите Регионални общи събрания. Принципите на избиране ръководствата на РЗ са същите както и на Сдружението.

Чл.30. Асоциираните  сдружения са сдружения на граждани имащи сходни на „Национално Кoнсервативно Сдружение ДЕСЕН ПРОФИЛ” цели и методи за тяхното постигане. АС се регистрират при желание като част от Сдружението и при инициативи със сходни цели се явяват с обща платформа с другите асоциирани сдружения в рамките на едно общо Сдружение.

Чл.31. Асоциираните сдружения заплащат единичен членски внос съгласно размера указан в Чл.31. от настоящия Устав.

IV. ВОДЕНЕ НА КНИГА НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 32. /1/. Сдружението е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на УС и Общото събрание. Ръководещият заседанието и лицето, изготвило протокола удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

/2/.  УС на Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

–         съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати.

–         Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства

–         Финансовия резултат

/3/. Докладът за дейността на Сдружението е публичен.

Съобщението за неговото изготвяне, както за времето, мястото и начина за запознаване с него се публикува в бюлетина на централния регистър.

V. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 33. Сдружението  формира своя бюджет от:

–         членски внос

–         спонсори, дарения, помощи и други такива

–         други дейности, съобразни със законодателството на Република България.

Чл. 34. Набирането и изразходването на средства от горните приходоизточници се извършва чрез собствена банкова сметка в лева и валута. Разпоредители на бюджета са Председателя на Управителния съвет и Зам.-председателя заедно и поотделно, които се отчитат пред УС и Общото събрание.

Чл.35. За организиране на дейността си Сдружението  може да използва нещатни сътрудници (специалисти), възнаграждението на които се определя от УС.

VI. ИМУЩЕСТВО

Чл. 36. Сдружението притежава имущество, което се състои от право на собственост и други вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, вземания, дялово участие в сдружение, акции, ценни книжа и други права и задължения. Същото е различно от имуществото на неговите членове. Членовете на Сдружението не отговарят лично за изпълнение на поетите от него задължения.

Чл. 37. Имуществото на сдружението се формира главно от членски внос – 3,00 лв. месечно /Три  лева  месечно/, който се заплаща наведнъж годишно. Вносителят определя начин за получаване на потвърждение за получена вноска – имейл, телефон и пр.

Чл. 38. Сдружението може безвъзмездно да разходва имуществото си и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите си.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 39.  Сдружението се прекратява с решение на:

1. Общото събрание

2. По решение на съдебната институция по седалището на Сдружението  –  при условията на чл. 13 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

При условията на чл. 48 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 40.  При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация на имуществото на Управителния орган от определено от него лице, съгласно чл. 14, 15 и чл. 43, 44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. УС определя и начина на разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредитори имущество.

Чл.41. Ликвидацията влиза в сила от деня на вписване решението за нея в съдебния регистър.

VIII. СИМВОЛИ, ЗНАЦИ, РИТУАЛИ

Чл. 42.  Символите, знаците и ритуалите се утвърждават от Общото събрание на Сдружението.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 43. /1/ Взаимоотношенията на „Национално Кoнсервативно Сдружение ДЕСЕН ПРОФИЛ”  с всички обществени органи и организации, фирми, дружества и фондации се изграждат на законна, доброволна основа като равностойни партньори.

/2/ Настоящият Устав е приет на Учредяването на Общото събрание на „Национално Кoнсервативно Сдружение ДЕСЕН ПРОФИЛ”, проведено на 25 февруари 2017 година и влиза в сила от регистрацията на Сдружението  в регистрите на Софийски градски съд.

Чл. 44. По всички неуредени в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и принципите на общото гражданско законодателство.

Настоящият Устав е подписан от всички членове на Учредителното събрание на „Национално Кoнсервативно Сдружение ДЕСЕН ПРОФИЛ”, като поименният за това списък представлява неразделна част от него.