Устав

УСТАВ НА ПАРТИЯ „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”

ПРЕАМБЮЛ

„Общество за Нова България” /ОНБ/ е независима политическа организация обединяваща млади хора, в името на общи идеи и ценности, чрез които искаме да променим страната в която живеем.

Това което ни мотивира, е вярата, че заедно можем да помогнем на България да бъде проспериращ член на Европейския съюз. Ние вярваме, че младите хора са носители на огромен потенциал и могат да го направят.

СТАТУТ

I.Наименование и символ

чл.1. /1/ Наименованието на политическата партия е „Общество за Нова България”.

/2/ „Общество за Нова България” е политическа партия, учредена и регистрирана в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии.

чл.2. Политическа Партия  „Общество за Нова България има за свои символи знак, знаме и печат.

/1/ Знакът на политическа  партия  „Общество за Нова България е   син щит с надпис отгоре “ОНБ” и отдолу човешка фигура с щит и меч

/2/ Знамето на  политическа партия  „Общество за Нова България” е бяло и синьо със знакът на партията

/3/ Печатът на  политическа партия  „Общество за Нова България” е с правоъгълна форма и с надпис по средата Политическа партия  „Общество за Нова България” и знака на партията.

/4/ Девизът на политическа партия „Общество за Нова България” е „И ние ще намерим пътят и пътя ще намери нас”

чл.3. Политическа партия „Общество за Нова България” се представлява от Председателя на партията, или при изрично упълномощаване от председателя от двамата заместник – председатели всеки един отделно.

II.Седалище и адрес на управление

чл.4. /1/ (изм. с решение на ІV НК от 16.02.2019 г.) Седалището и адресът на управление на политическа партия „Общество за Нова България” е: гр. София, жк. Дружба, бл. 307

Адрес за кореспонденция: гр. София, жк. Дружба, бл. 307, ап. 30.

/2/ Електронният адрес на партията /e-mail/ е: onb@onb.bg

/3/ Електронната страница на партаията е www.onb.bg

III.Принципи, цели и начини за постиганито им

чл.6. Принципи

/1/ Принципите, които ни водят почиват на нашето  разбиране за свободата и достойнството на всеки човек. За нас основни стълбове, които изграждат и поддържат държавата и обществото са семейството,  армията и училището. Частният сектор създава благата и движи обществото напред.

чл.7. Основна цел

/1/ Да подготвим българското общество за политическите, правните, икономическите, социалните и културните предизвикателства на новото време.

чл.8. Цели

/1/ Съхраняване на българските патриархални ценности, традиции и идентичност, като предпоставка за положителното развитие на обществото;

/2/ Просперитет и развитие на РБългария като член на Европейския съюз;

/3/ Утвърждаване на страната ни като фактор за регионална и международна сигурност, чрез изпълнение на ангажиментите ни в ЕС и Северноатлантическия алианс;

/4/ Държавна подкрепа за развитието на българската култура;

/5/ Стимулиране на предприемачеството и конкуренцията и подобряване на инвестиционната среда;

/6/ Насърчаване на публично – частното партньорство;

/7/ Реформирана и авторитетна съдебна система;

/8/ Запазване и съхраняване на българската природа;

/9/ Устойчиво и проспериращо развитие на регионите и общините в РБългария.

чл.9.  Начините за постигане на основните цели на политическа партия „Общество за Нова България” са:

/1/ Спазване на Конституцията и законите на РБългария;

/2/ Взаимодействие с български и международни организации, които изповядват принципите на свобода и демокрация.

/3/ Участие в законодателната и изпълнителната власт на РБългария.

IV.Партийна структура – ръководни и контролни органи

чл.10. /1/ Партийните органи са :

 1. Национална конференция;
 2. Общински съвети;
 3. Национален съвет;
 4. Председателски съвет;
 5. Председател;
 6. Контролен съвет

/2/В партийните органи могат да членуват само членове на ОНБ.

Национална конференция

чл.11. /1/ Националната конференция е върховният орган на „Общество за Нова България”.

          /2/ Първата Национална конференция на партията е нейното Учредително събрание.

чл.12. /1/ Националната конференция:

 1. Приема и изменя програмните документи  на ОНБ;
  1. Избира и освобождава Председателя на ОНБ;
  1. Избира и освобождава членовете на Председателският съвет по предложение на Председателя на ОНБ.
  1. Избира и освобождава председателя на Контролния съвет;
  1. Приема отчетите на Председателския съвет и на Контролния съвет;
  1. Приема решение за сливане или вливане в друга партия;
  1. Приема решение за разделяне на две или повече партии;

чл.13. /1/ Националната конференция се провежда веднъж на три години по решение на Председателския съвет с мнозинство от 2/3 или по решение на Председателя на ОНБ.

/2/ Свикването се извършва с покана, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Националната конференция и по чия инициатива се свиква.

/3/ Поканата се обнародва в Държавен вестник” и се поставя на видно място в сградата, където се намира седалището на ОНБ, не по – късно от един месец преди деня на провеждането.

чл.14.  /1/ Делегат на Националната конференция може да бъде всеки член на партията. Редът за избор на делегати се определя с решение на Председателския съвет.

/2/ Делегати на Националната конференция по право са Председателят, членовете на Председателския съвет, на Националния съвет и на Контролния съвет.

/3/ Националната конференция може да заседава и да приема решения ако присъстват повече от половината от всички делегати. При липса на кворум Националната конференция се провежда на същото място и при същия дневен ред един час по –късно, независимо от броя на присъстващите делегати.

/4/ Решенията на Националната конференция се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите делегати.

/5/ Решенията по чл. 12 ал. /1/, т. 7 и т. 8 се приемат с мнозинство от 2/3 от делегатите, чрез лично поименно гласуване.

Общински съвети

чл.15./1/Общинският съвет се състои от Председател, трима Зам-председатели, секретар и членове.

         /2/ Общинският съвет се състои от минимум 10 /десет/ члена.

чл.16. /1/Общинският съвет:

 т.1.  Провежда заседания най – малко три пъти годишно;

 т.2. Провежда заседанията си в присъствието на поне 2/3 от членовете и приема решения с мнозинство от половината плюс един от присъстващите.

 т.3. Взима решение за откриване на местни организации на ОНБ в населените места на общината.

 т.4. Решението по т.3 подлежи на съгласуване и одобрение от Председателския съвет и след това се вписва в Регистъра на общинските и местните структури.

/2/ Председателят на Общинският съвет:

т.1. Представлява ОНБ в съответната община;

т.2. Организира и ръководи дeйността на Общинския съвет;

т.3. Отговаря за отчетността на местно ниво.

чл.17. /1/Общинският съвет се избира от Общинската конференция с явно гласуване.

             /2/ За Председател на Общинския съвет се избира кандидат, който е събрал най – много гласове.

            /3/ Заместник – председателите се избират на отделно гласуване, като за избрани се считат двамата събрали най – много гласове.

           /4/ Общинските съвети са с тригодишен мандат.

чл.18. /1/ Общинската конференция се свиква поне веднъж на три години или с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство от 2/3 от членовете, с решение на Председателския съвет, прието с мнозинство от половината плюс един от членовете, или с решение на Председателя на ОНБ.

/2/ Делегати на Общинската конференция са всички членове на ОНБ, регистрирани в съответната община. Когато техният брой е над 200, те се представляват от избрани от тях делегати.

/3/ Редът за свикване и избор на делегати на Общинската конференция се определя с решение на Председателския съвет.

/4/ По право делегати на Общинската конференция са ръководството на Общинския съвет и председателите на местните организации на партията.

чл.19. /1/ Местната организация има Председател, зам.-председател, секретар и членове.

/2/ Председателят, зам.-председателя и секретарят се избират от членовете на местната организация.

/3/ Председателите на местните организации могат да участват в заседанията на Общинския съвет с право на един глас.

/4/ Местната организация може да бъде създадена от минимум 5 членове на партията.

Градски съвети в гр. София

чл.20. /1/ В гр. София се създават три градски организации. Всяка градска организация има за свой териториален обхват, териториалният обхват  на  съответния МИР.

/2/ Начело на всяка градска организация стои председател.

/3/ В отделните райони от един МИР могат да се създават общински организации, с обхват съответния район.

/4/ Всеки  един от трите Градски съвета се избира от Градска конференция с явно гласуване.

/5/ За председател на всеки един от трите Градски съвета се избира кандидат който е събрал най – много гласове.

/6/  Заместник-председателите се избират на отделно гласуване като за избрани се считат двамата събрали най- много гласове.

/7/ Трите Градски съвета са с тригодишен мандат.

/8/ Градската конференция се свиква поне веднъж на три години  с решение на Градската организация, прието с мнозинство от 2/3 от членовете, с решение на председателския съвет, прието ес мнозинство от половината плюс един от членовете, или с решение на председателя на ОНБ.

/9/ Делегати на Градската конференция са всички членове на ОНБ, регистрирани в съответния МИР. Когато техният брой надвишава 100, те се представляват от избрани от тях делегати.

Общински организации в градовете с районно делене

чл.21. Във Варна и Пловдив се създава по един Общински съвет.

чл.22. Местните организации са с териториален обхват на административните райони в двете общини.

Национален съвет

чл.23.  /1/ Националният съвет се състои от :

 1. Членовете на Председателският съвет;
 2. По десет общински представители от всеки от шесте района за планиране в страната, постигнали най – високи резултати на последните парламентарни избори, по предложение и с решение на Председателския съвет;
 3. Десет членове квота на председателя на ОНБ.
 4. Народните представители на ОНБ за времето на мандата им;
 5. Членовете на правителството от ОНБ;

         /2/ Председателят на ОНБ е по право Председател на Националния съвет. Той ръководи заседанията, които се провеждат най – малко два пъти годишно.

чл.24. /1/ Заседание на Националния съвет се провежда:

 1.По искане на председателя на ОНБ;

 2. По искане на ½ от Председателите на Общински съвети в страната;

 3. По искане на ½ от членовете на Националния съвет;

/2/ Националния съвет заседава в присъствието на най – малко половината от неговите членове.

/3/ Националният съвет приема решенията си с повече от половината от присъстващите.

/4/ Поправки в устава се гласуват от Националния съвет по предложение на председателския съвет.

чл.25. Националният съвет:

 1. Утвърждава програмните документи на партията, по предложение на Председателския съвет;
 2. Обсъжда и приема стратегията за развитието на ОНБ.

Председателски съвет

чл.26. Председателският съвет е постояно действащ ръководен орган, който изпълнява решенията на Националната конференция и Националния съвет и осъществява оперативното политическо ръководство на ОНБ.

чл.27. /1/(изм. с решение на ІІІ НК от 26.10.2013 г.) Председателският съвет се състои от Председател, заместник – председател, секретар и двама членове.

/2/ Председателят на ОНБ е и Председател на Председателският съвет по право.

/3/ Председателският съвет избира измежду своите членове заместник – председателите и секретаря по предложение на Председателя.

/4/ Заместник – председателите подпомагат Председателя при изпълнение на неговите задачи.

/5/ Секретарят на ОНБ:

 1. Отговаря за организационно – техническото обезпечаване на работата на Председателския съвет;
 2. Отговаря и води Регистъра на членовете на партията и регистъра на Общинските и местните организации;
 3. Изпълнява други възложени му от Председателя или от Председателския съвет задачи.

/6/ Председателският съвет се избира за срок от три години.

чл.28. /1/ Председателският съвет:

 1. Изработва и предлага на Националния съвет предложения за програмни документи и стратегията за развитие на ОНБ;
 2. Взима решение за свикване на Национална конференция;
 3. Приема решение за определяне на членове на Националния съвет по чл. 14 ал. 1 от настоящия Устав;
 4. Взима решения по чл.41, ал.3 от настоящия Устав
 5. Определя предизборната стратегия и тактика на ОНБ;
 6. Утвърждава листите на кандидатите за народни представители и общински съветници, кандидатите за кметове, евродепутати, кандидата за президент и вицепрезидент на ОНБ;
 7. Определя и взима решения за формирането на националните и местни предизборни и следизборни коалиционни споразумения на партията.
 8. Освобождава Председателите на Общинските съвети и техните ръководства, по предложение на Председателя на ОНБ.
 9. Взима решения за промяна на седалището на партията;
 10. Приема бюджет на партията, за изпълнението на който се отчита пред Националния съвет.
 11.  Определя размера на членския внос на партията

/2/ Председателският съвет може да заседава само в присъствието

на повече от половината от членовете му и приема решенията си с мнозинство от половината плюс един от присъстващите, освен, когато в настоящия Устав е предвидено друго.

чл.29. С решение на Председателският съвет могат да се създават  нац. съюзи към партия  „Общество за Нова България” като съюз на жените, младежки съюз и др. които не противоречат на ЗПП и Устава на партията. За работата им се прилага правилник от Председателския съвет на партията.

Правила относно представителството на политическата партия.

Председател

чл.30.  Председателят на ОНБ се  избира от Национална конференция за срок от три години.

чл.31. /1/ Председателят на ОНБ:

 1. Представлява ОНБ;
 2. Ръководи и координира работата на структурите и партийните органи на ОНБ;
 3. Председател е на Националния съвет и на председателският съвет;
 4. Осъществява контактите и взаимодействието с органите на държавната власт, с другите партии, с неправителствените организации и структурите на гражданското общество;
 5. Представлява ОНБ в международните контакти.

/2/ (изм. с решение на ІІІ НК от 26.10.2013 г.) Председателят на ОНБ може да упълномощи заместник – председателя да представлява партията за конкретно мероприятие. Пълномощното трябва да бъде изрично.

Конролен съвет

чл.32.  Контролният съвет е конролният орган на ОНБ.

чл.33. /1/ Контролният съвет се избира от Националната конференция за срок от три години.

/2/ (изм. с решение на ІІІ НК от 26.10.2013 г.) Контролният съвет се състои от Председател и двама членове.

/3/ Председателят на Контролният съвет се избира от Националната конференция по предложение на Председателя на ОНБ.

/4/ (изм. с решение на ІІІ НК от 26.10.2013 г.) Двамата членове се избират от Националната конференция по предложение на Председателя на Контролния съвет.

чл.34. Контролният съвет:

 1. Следи за спазването на Устава и програмните документи на ОНБ;
 2. Контролира спазването на решенията на Националната конференция;
 3. Разглежда и се произнася по искания, нарушения на устава и вътрешнопартийни спорове;
 4. Прави ревизия на финансово – счетоводната и деловодната работа на ОНБ поне веднъж годишно и по искане на Председателя на ОНБ;
 5. Прави ревизия на финансово – счетоводната и деловодната работа на Общинските съвети поне веднъж годишно и по искане на Председателя на ОНБ;
 6. Отчита се пред Националната конференция.

чл.35. /1/ Контролният съвет може да проведе заседание ако присъстват повече от половината от членовете му.

 /2/ Решенията си взима с половината плюс един от членовете.

Ред за възникване и прекратяване на членство

чл.36. Член на „Общество за Нова България” може да бъде всеки български гражданин с избирателни права, който изповядва принципите и целите на партията, приема и изпълнява Устава и програмните документи на партията и не членува в друга политическа партия.

чл.37. /1/ Членството в „Общество за Нова България” е доброволно и лично.

/2/ Приемането на нови членове става с двама поръчители, които са членове на организацията.

чл.38. Приемането за член става с писмено заявление / по образец/  от кандидата, подадено до Председателя на ОНБ чрез Общинския съвет на партията. Към заявлението кандидатът прилага декларация по образец, че не членува в друга партия и  подробна автобиография.

/1/ Председателят на Общинския съвет е длъжен в 14-дневен срок от подаването да я внесе в Председателския съвет на ОНБ.

/2/ Председателският съвет на ОНБ се произнася по заявлението за членство в тримесечен срок от получаването и по ал. 1

/3/ Членството в ОНБ възниква от момента  на решението за приемане на новия член. Той се вписва в Регистъра на членовете на партията.

/4/ Всеки член на ОНБ получава карта за членство, чрез която се легитимира като такъв, и която се заверява всяка година от Председателя на Общинския съвет.

Права и задължения

чл.39. Всеки член на ОНБ има право:

/1/ Да изразява мнение, да прави предложения, да участва в приемането на решение за политиката на партията, по предвидения в настоящия Устав ред;

/2/ Да избира и да бъде избиран в партийните органи;

/3/ Да получава информация за решенията на ръководните органи

 на ОНБ.

чл.40. Всеки член на ОНБ е длъжен:

/1/ Да спазва Устава на партията;

/2/ Да работи в изпълнение на програмните документи на ОНБ;

/3/ Да изпълнява решенията на партийните органи;

/4/ Да плаща редовно членски внос.

Прекратяване на членството

чл.41. Членството в ОНБ се прекратява:

/1/ От момента на подаване на молба за доброволно прекратяване

на членството в партията до Председателя на Общинския съвет на ОНБ. Той е длъжен да го представи в 14-дневен срок на Секретаря на ОНБ, който го вписва в регистъра на членовете на партията.

/2/ При шестмесечно неплащане на членския внос;

/3/С решение на председателския съвет за изключване от партията, в следните случаи:

 1. Поведение, което противоречи на Устава, програмните документи или решенията на партийните органи и уврежда интересите на ОНБ;
 2. Превишаване на дадените от Устава правомощия;
 3. Уронване престижа на партията;
 4. Доказана корупция и финансови злоупотреби;
 5. Работа за друга политическа партия или независима кандидатура;
 6. Регистриране за участие в избори без решение на Председателския съвет;
 7. Работа срещу партията по време на избори и изборна кампания;
 8. Други, предвидени от закона случаи.

/4/ Предложението за решение по ал.3 може да бъде внесено в председателския съвет от Председателя, заместник – председателите, Секретаря, членовете на Съвета, членовете на Контролния Съвет, общинските председатели и се приема от Председателския съвет с мнозинство от половината плюс един от членовете му.

/5/ При напускане, изключване или смърт на член на Председателския съвет и Контролния съвет мястото се заема от предложен от Председателя на ОНБ член, който остава на поста до изтичане на мандата.

Правила за определяне размера на членския внос

чл.42. /1/ Членският внос е 1 /един/ лев месечно.

/2/ Членският внос се декларира и заплаща доброволно.

/3/ Членският внос се отчита към Секретаря на ОНБ до 31 март всяка календарна година.

чл.43. Правилата относно дължимостта и размера на членски внос могат да бъдат променяни от Председателският съвет или по изрична делегация – от общинските съвети – в зависимост от конкретната обстановка в страната, обуславяща имущественото състояние на отделните социални групи /работещи, безработни, пенсионери, учащи/

Правила за набиране и разходване на средства и за разпореждане с партийното имущество

чл.44. Дейността на ОНБ се финансира от собствени приходи и от държавна субсидия.

чл.45./1/ Собствени средства на ОНБ са приходите от:

 1. членски внос;
 2. собствени недвижими имоти;
 3. дарения и завещания от физически лица;
 4. дарения от юредически лица;
 5. лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това не противоречи на чл.22 от ЗПП;
 6. издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуалната собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио- и аудиовизуални материали с партийно – пропагандно съдържание.
 7. приходи от фондонабиращи мероприятия.

/2/ Полученият от общинските организации членски внос се разпределя от Председателският съвет.

чл.46. /1/ Движимото имущество на партията е под разпореждането на Председателският съвет;

            /2/ За всяко разпоредително действие с движимото имущество на партията Председателският съвет дължи отчет /изготвен от Секретаря на ОНБ/  на Националната конференция.

/3/ Недвижимото имущество на партията е под разпореждането на Председателският съвет.

Условия и ред за прекратяване на политическата партия

чл.47. Партия ОНБ се прекратява при:

 1. решение за сливане или вливане в друга партия;
 2. решение за разделяне на две или повече партии;
 3. решение за саморазпускане, съгласно Устава;
 4. влязло в сила решение на Конституционния съд,  с което партията се обявява за противоконституционна;
 5. разпускане с решение на Софийски Градски Съд, по предвидения в ЗПП ред.
 6. с молба за прекратяване до СГС от председателя на партията

чл.48. Решенията по чл.45, т.1,2 и 3 се вземат от Националната конференция, с квалифицирано мнозинство от най –малко 2/3 от всички /две трети/ от всички избрани делегати. Това право не може да бъде делегирано на друг ръководен орган на партията.

Преходни и заключителни разпоредби

чл.49. Учредителното събрание на ОНБ може да приеме всички решения, които са от компетентността на Националната конференция.

чл.50. За всички неуредени в настоящия Устав въпроси се прилагат нормите на действащото законодателство в РБългария.