Намалението на доставните цени от Газпром с 40% – хронология на делата от ЕК и скритата истина от страна на институциите

Газпром и 40% намаление на доставните цени за България ли?!? Заслуга на КОЙ? На правителства, президенти или друг… Да припомним.

„Министерският съвет одобри днес, 19 февруари, позицията на Република България по дело Т-136/19 „Български енергиен холдинг“ ЕАД и неговите дъщерни дружества „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД срещу Европейската комисия пред Общия съд на Европейския съюз, съобщи пресслужбата на кабинета без да даде подробности каква е тя. Страната ни встъпва в делото след одобрение от Общия съд на Европейския съюз.
На 17 декември 2018 г. Европейската комисия прие забранително решение по делото Т-136/19 за нарушаване на чл. 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз: „Забранена като несъвместима с вътрешния пазар е всяка злоупотреба от страна на едно или повече предприятия с господстващо положение в рамките на вътрешния пазар или в съществена част от него, доколкото тя може да повлияе върху търговията между държавите-членки“*.“

През 2011 г. „Овергаз“ подаде жалба пред ЕК за това, че на компанията е отказан достъп до газопреносната мрежа. По време на 7-годишната процедура беше установено, че държавните дружества са злоупотребили с господстващото си положение, като са възпрепятствали доставките на газ в България от други компании чрез неправомерно ограничаване на достъпа до притежаваната и експлоатираната от тях инфраструктура. Да напомним: „Булгаргаз“ е българският търговец на газ – сключва сделки за покупка и продажба; „Булгартрансгаз“ е българският оператор (транспортьор) на газ.

Дали помните една среща на Цацаратора в ЦУМ?
Прикриването на огромния грабеж от последните 15 години е в ход.
Ето и хронологията:
„Брюксел, 4 септември 2012 г.
Антитръст: Комисията открива производство срещу Газпром
Европейската комисия започна официално производство за разследване дали „Газпром“, руският производител и доставчик на природен газ, може да възпрепятства конкуренцията на газовите пазари в Централна и Източна Европа в нарушение на антитръстовите правила на ЕС. Започването на производство не засяга резултатите от разследването; това означава само, че Комисията ще третира случая като приоритет.
Комисията изразява опасения, че Газпром може да злоупотребява с господстващото си пазарно положение на пазарите за доставки на газ нагоре по течението в държавите от Централна и Източна Европа в нарушение на член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз.“
22 април 2015г.
Европейската комисия изпрати изложение на възраженията до „Газпром“, в което се твърди, че някои от неговите бизнес практики на централно- и източноевропейските газови пазари представляват злоупотреба с неговото господстващо положение в нарушение на антитръстовите правила на ЕС.
Въз основа на нейното разследване, предварителното мнение на Комисията е, че „Газпром“ нарушава антитръстовите правила на ЕС посредством цялостна стратегия за разделяне на централно- и източноевропейските газови пазари, например като ограничава възможността на своите клиенти да препродават закупения газ през граница. Това може да е позволило на „Газпром“ да налага несправедливи цени в някои страни от ЕС. Освен това е възможно „Газпром“ да е злоупотребил с господстващото си пазарно положение като е поставял доставките на газ в зависимост от получаване на несвързани ангажименти от търговците на едро по отношение на инфраструктурата за пренос на газ.
13 март 2017г.
Европейската комисия приканва всички заинтересовани страни да предоставят становища относно представените от Газпром ангажименти в отговор на опасенията на Комисията, свързани с конкуренцията на газовите пазари в Централна и Източна Европа. Ангажиментите ще позволят трансграничния пренос на газ на конкурентни цени. Комисарят по политиката в областта на конкуренцията Маргрете Вестегер заяви: Смятаме, че с ангажиментите на Газпром ще се даде възможност за свободен пренос на газ на конкурентни цени в Централна и Източна Европа. Тези ангажименти разсейват опасенията ни по отношение на конкуренцията и осигуряват перспективно решение в съответствие с правилата на ЕС. Всъщност те спомагат за постигането на по-добра интеграция на газовите пазари в региона. Това е от значение за милиони европейци, които се нуждаят от газ, за да отопляват домовете си и да осигуряват енергия за бизнеса си. Сега искаме да чуем становищата на клиентите и другите заинтересовани страни и ще ги разгледаме внимателно, преди да вземем решение.“
24 май 2018 г.
Европейската комисия прие решение, с което налага на „Газпром“ редица задължения, с които се отстраняват изразените от Комисията опасения по отношение на конкуренцията и се позволява свободният пренос на газ на конкурентни цени на пазарите на газ в Централна и Източна Европа в полза на европейските потребители и предприятия.
Комисарят по политиката в областта на конкуренцията Маргрете Вестегер заяви: Всички дружества, извършващи дейност в Европа, трябва да спазват европейските правила за конкуренцията, независимо от държавата им на произход. С днешното решение се премахват създадените от „Газпром“ пречки, възпрепятстващи свободния пренос на газ в Централна и Източна Европа. Нещо повече — нашето решение предвижда специална нормативна уредба за бъдещото поведение на „Газпром“. Тя задължава „Газпром“ да предприеме положителни стъпки за по-нататъшното интегриране на пазарите на газ в региона и да помогне за постигането на истински вътрешен енергиен пазар в Европа.Чрез това решение на клиентите на „Газпром“ в Централна и Източна Европа се предоставя ефективен инструмент, за да се гарантира, че цената, която плащат, е конкурентна.
Българското общество в никой момент не беше достатъчно информирано за работата на ЕК срещу монополното положение на Газпром в осемте държави, включително и България, дори умишлено не се даваше гласност на делото. Защо ли? За да има свръхпечалба в посока Кремъл и комисионерите тук. Ето и изразените наши становища по казуса преди три години.