Писмо до Комисия на ЕП по граждански свободи и вътрешен ред за ситуацията в България

Днес от ПП „Общество за Нова България“ изпратихме писмо до комисията на ЕП по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред, относно заседанието на 10 септември, на което ще се обсъжда ситуацията в България. Текстът е следния:

ПОЗИЦИЯ – ОБРЪЩЕНИЕ
към комисията на ЕП по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред, относно заседанието на 10 септември, на което ще се обсъжда ситуацията в България.
Ние, български граждани, представители на граждански организации, политически партии и сдружения, загрижени за своята държава България и Европейския Съюз, от който сме неразделна част, чрез това обръщение изразяваме своите виждания и позиция относно липсата на категорично върховенство на закона и правото, непрозрачност на процедурите в съдебната система, потъпкването на конституционния принцип за разделението на властите, липсата на медийна свобода и гласност, тоталната нечуваемост и безучастност на управляващите към проблемите на обществото, унищожителната за икономиката корупционна среда и затвърждаващата се клептокрация, като форма на управление.
На 28 август в подкомисията на ЕП за наблюдение на демокрацията, върховенството на закона и основните права се проведе заседание, на което трябваше да бъдат изслушани премиерът, главният прокурор и министърът на правосъдието. Никой от тримата не се яви лично на това изслушване. С видеоконферентна връзка от тяхна страна се явиха заместниците им. Това явно пренебрежение към поканата е показателно за неглижирането на проблемите в България и дори за желанието да замаскират прякото си участие в задълбочаването им. Подкрепяме и потвърждаваме всички изнесени факти. Фактите – избор на главен прокурор без избор (единствен кандидат); непризнаване на конституционния принцип за разделение на властите в негово публично изказване е пряко признание за зависимостта му от изпълнителната власт и министър председателя; избирателно разследване и повдигане на обвинения с предимство за политическите противници, несъгласните с авторитарните управленски действия и критикуващите властта; прикриване на корупционни сделки, практики и схеми на близките до властта икономически групировки с формално и разточително във време и ресурс разследване, водене на дела или просто прекратяване на прокурорско разследване със съмнителни аргументи; злоупотреби (корупция) по проекти, съфинансирани от еврофондовете или не се разследват, или стигат само до ниво прокурорска проерка; конституционно неправомерна йерархична намеса на прокурори и съдии в работата по поверените им случаи и дела, са повече от конкретни и категорични. Но само един запис на телефонен разговор на министър председателя е показателен относно липсата на каквото и да е разделение на властите и за „интимното уважение“ от Борисов към европейските си колеги (прилагаме пълен текст на записа „18+“).
Призоваваме на 10 септември в Комисията на ЕП по граждански свободи и обществен ред да се вземе решение за продължаване на процедурата по чл. 7 от договора за ЕС към България за разследване и предприемане на конкретни действия срещу погазване на Констутуцията, върховенството на закона, медийната свобода. Обръщаме специално внимание за вредните последици при неглижирането на проблемите в България, както за българските граждани като общество, така и за процесите на приобщаване на балканските държави към ЕС. Проблемите са потенциално опасни за целия ЕС с евентуално неприлагане на единни критерии и изисквания към отделните страни членки по въпросите за корупцията и стопанските и финансови престъпления. Защото всички европейци сме освен данъкоплатци в държавите си и данъкоплатци в общия евопейски бюджет. Когато една власт в отделна държава се крепи на корупцията, а ЕС като цяло не предприема действия, това подкопава доверието в цялост, в случая на множество българи към ЕС, както и на европейските граждани и институции към България. За да бъде ЕС здрав организъм е нужно навременно лечение. Очакваме от членовете на комисията обективност, мъдрост и справедливо решение за справянето с проблема престъпно управление в България
(Писмото може да се изпрати до електронните пощи на членовете на комисията, членовете на ЕП, ЕК, еврокомисарите и представители в различни европейски институции лично, от граждански организации, политически партии, които споделят съдържанието на текста.)

И на английски:

Letter of Statement
to the Subcommittee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs in regards to the 10/09/2020 session, that will discuss the situation in Bulgaria.
We, Bulgarian citizens, members of civic organisations, political parties and associations, concerned about our Bulgarian state and the European Union, of which we like to consider ourselves as an indivisible part, with this letter express our views and standing on the definitive lack of the Rule of Law, the lack of transparency in the judicial system, the stamping out of the constitutional principle on the Separation of Powers, the lack of freedom of press and the media, the total lack of interest of the government in hearing out the citizens or their problems, the destructive state of corruption for the economy and cleptocracy as the ever entrenching form of governance.
On 28/08/2020 in the subcommittee of EP on Democracy, the Rule of Law and Human Rights a meeting took place, which the Prime Minister, the Chief Prosecutor of State and the Minister of Justice were expected to attend for a hearing out. None of them came in person. Instead, via videoconference their seconds in command showed up. Clearly, this act of contempt towards the invitation is indicative of the neglect of the problems in Bulgaria and furthermore an attempt to cover their direct involvement in their deepening. We support and confirm all known facts:
– having a sole candidate for Chief Prosecutor of State (Ivan Stoimenov Geshev);
– said candidate post-election publicly denouncing the Constitutional principle of the Separation of Powers – a direct admittance of his dependence on the Executive branch and the Prime Minister;
– selective persecution and raising charges against political opponents, government critics and those who oppose authoritarian government actions;
– covering up corruption schemes and practices of groups with economic interest that have ties to the government with a heavily formalised and unnecessarily lengthy and costly prosecution cases or simply ending a case on dubious grounds;
– abuse of project funding that are co-financed with European funds, are either ignored or reach a level no further than a legal check up by a prosecutor;
– Unconstitutional interference in the cases taken by some prosecutors from their superiors.
Last, but not least, we have a full transcript of a leaked phone call of the Prime Minister showing the lack of the division of powers, as well as the amount of “respect” he has for his European colleagues (applying fully translated transcript “18+”)
On 10/09/2020 we urge the Subcommittee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs to take the decision to continue the procedure on article 7 on the case of Bulgaria for investigation and taking concrete measures on anticonstitutionalism, the Rule of Law in Bulgaria and the press freedom. We would like to pay special attention to the malign consequences of neglecting the problems in Bulgaria, both for the Bulgarian citizens as a society and for the integration processes of the other Balkan states into the EU. These problems are potentially hazardous for the entire EU with the uneven application of standardised criteria and demands to each member state on the matters of corruption and economic and financial crimes. All European citizens are taxpayers not only in their home countries, but for the EU budget as well. When a government in a particular member state gets to support itself by corruption and the EU doesn’t take a stand in general this fully undermines trust in the institutions, in particular of many Bulgarian citizens towards the EU as well as that of other EU citizens and institutions towards Bulgaria. In order for the EU to be a healthy organism, it needs timely treatment. We expect the members of the committee to show objectivity, prudence and a just decision on dealing with the matter of the corrupt Bulgarian government.
(The letter can be sent to the emails of committee members, members of EP, EC, euro commissars and representatives in various EU institutions in person, on behalf of a civic organisation, political parties etc. that share the predicament of this text)

Ето и email адресите на членовете на комисията:
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR <juanfernando.lopezaguilar@europarl.europa.eu>, Maite PAGAZAURTUNDÚA <maite.pagaza@europarl.europa.eu>, Pietro BARTOLO <pietro.bartolo@europarl.europa.eu>, Magdalena ADAMOWICZ <biuro@adamowiczmagdalena.pl>, Magdalena ADAMOWICZ <magdalena.adamowicz@europarl.europa.eu>, Konstantinos ARVANITIS <kostas.arvanitissyriza@gmail.com>, Malik AZMANI <malik.azmani@europarl.europa.eu>, Katarina BARLEY <katarina.barley@europarl.europa.eu>, Pernando BARRENA ARZA <pernando.barrena@europarl.europa.eu>, Nicolas BAY <nicolas.bay@europarl.europa.eu>, Vladimír BILČÍK <vladimir.bilcik@europarl.europa.eu>, Vasile BLAGA <vasile.blaga@europarl.europa.eu>, Ioan-Rareş BOGDAN <ioan-rares.bogdan@europarl.europa.eu>, Patrick BREYER <patrick.breyer@europarl.europa.eu>, Saskia BRICMONT <saskia.bricmont@ecolo.be>, Jorge BUXADÉ VILLALBA <jorge.buxadevillalba@europarl.europa.eu>, Damien CARÊME <damien.careme@europarl.europa.eu>, Caterina CHINNICI <caterina.chinnici@europarl.europa.eu>, Clare DALY <clare.daly@europarl.europa.eu>, Anna Júlia DONÁTH <anna.donath@europarl.europa.eu>, Lena DÜPONT <lena.duepont@europarl.europa.eu>, Cornelia ERNST <cornelia.ernst@europarl.europa.eu>, Laura FERRARA <laura.ferrara@europarl.europa.eu>, Nicolaus FEST <nicolaus.fest@europarl.europa.eu>, Iratxe GARCÍA PÉREZ <iratxe.garcia-perez@europarl.europa.eu>, Jean-Paul GARRAUD <jean-paul.garraud@europarl.europa.eu>, Marcel de GRAAFF <marcel.degraaff@europarl.europa.eu>, Maria GRAPINI <maria.grapini@europarl.europa.eu>, Sylvie GUILLAUME <sylvie.guillaume@europarl.europa.eu>, Andrzej HALICKI <andrzej.halicki@europarl.europa.eu>, Balázs HIDVÉGHI <balazs.hidveghi@europarl.europa.eu>, Evin INCIR <evin.incir@socialdemokraterna.se>, Sophia in ‘t VELD <sophie.intveld@europarl.europa.eu>, Patryk JAKI <patryktomasz.jaki@europarl.europa.eu>, Lívia JÁRÓKA <livia.jaroka@europarl.europa.eu>, Marina KALJURAND <marina.kaljurand@europarl.europa.eu>, Assita KANKO <assita.kanko@europarl.europa.eu>, Fabienne KELLER <fabienne.keller@europarl.europa.eu>, Peter KOFOD <peter.kofod@europarl.europa.eu>, Moritz KÖRNER <moritz.koerner@europarl.europa.eu>, Alice KUHNKE <alice.kuhnke@europarl.europa.eu>, Jeroen LENAERS <jeroen.lenaers@europarl.europa.eu>, Lukas MANDL <lukas.mandl@europarl.europa.eu>, Nuno MELO <nuno.melo@europarl.europa.eu>, Roberta METSOLA <roberta.metsola@europarl.europa.eu>, Nadine MORANO <nadine.morano@europarl.europa.eu>, Javier MORENO SÁNCHEZ <javier.morenosanchez@europarl.europa.eu>, Nicola PROCACCINI <nicola.procaccini@europarl.europa.eu>, Paulo RANGEL <paulo.rangel@europarl.europa.eu>, Terry REINTKE <terry.reintke@europarl.europa.eu>, Diana RIBA I GINER <diana.ribaiginer@europarl.europa.eu>, Ralf SEEKATZ <ralf.seekatz@europarl.europa.eu>, Michal ŠIMEČKA <michal.simecka@europarl.europa.eu>, Birgit SIPPEL <birgit.sippel@europarl.europa.eu>, Martin SONNEBORN <martin.sonneborn@europarl.europa.eu>, Sylwia SPUREK <sylwia.spurek@europarl.europa.eu>, Tineke STRIK <tineke.strik@europarl.europa.eu>, Ramona STRUGARIU <ramona.strugariu@europarl.europa.eu>, Annalisa TARDINO <annalisa.tardino@europarl.europa.eu>, Tomas TOBÉ <tomas.tobe@europarl.europa.eu>, Dragoş TUDORACHE <ioan-dragos.tudorache@europarl.europa.eu>, Milan UHRÍK <milan.uhrik@europarl.europa.eu>, Tom VANDENDRIESSCHE <tom.vandendriessche@europarl.europa.eu>, Bettina VOLLATH <bettina.vollath@europarl.europa.eu>, Jadwiga WIŚNIEWSKA <jadwiga.wisniewska@europarl.europa.eu>, Елена ЙОНЧЕВА <elena.yoncheva@europarl.europa.eu>, Javier ZARZALEJOS <javier.zarzalejos@europarl.europa.eu>, Abir AL-SAHLANI <abir.alsahlani@europarl.europa.eu>, Bartosz ARŁUKOWICZ <biuro@arlukowicz.pl>, Lars Patrick BERG <larspatrick.berg@europarl.europa.eu>, Mara BIZZOTTO <mara.bizzotto@europarl.europa.eu>, Malin BJÖRK <malin.bjork@europarl.europa.eu>, Damian BOESELAGER <damian.boeselager@europarl.europa.eu>, Delara BURKHARDT <delara.burkhardt@europarl.europa.eu>, Olivier CHASTEL <olivier.chastel@europarl.europa.eu>, Tudor CIUHODARU <tudor.ciuhodaru@europarl.europa.eu>, Nathalie COLIN-OESTERLÉ <nathalie.colin-oesterle@europarl.europa.eu>, Miriam DALLI <miriam.dalli@europarl.europa.eu>, Gwendoline DELBOS-CORFIELD <gwendoline.delbos-corfield@europarl.europa.eu>, Andor DELI <andor.deli@europarl.europa.eu>, Klára DOBREV <klara.dobrev@europarl.europa.eu>, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ <lucia.durisnicholsonova@europarl.europa.eu>, Tanja FAJON <tanja.fajon@europarl.europa.eu>, Loucas FOURLAS <loucas.fourlas@europarl.europa.eu>, Romeo FRANZ <romeo.franz@europarl.europa.eu>, Søren GADE <soren.gade@europarl.europa.eu>, Raphaël GLUCKSMANN <raphael.glucksmann@europarl.europa.eu>, Monika HOHLMEIER <monika.hohlmeier@europarl.europa.eu>, Laura HUHTASAARI <laura.huhtasaari@europarl.europa.eu>, Rasa JUKNEVIČIENĖ <rasa.jukneviciene@europarl.europa.eu>, Ska KELLER <franziska.keller@europarl.europa.eu>, Beata KEMPA <beata.kempa@europarl.europa.eu>, Mislav KOLAKUŠIĆ <mislav.kolakusic@europarl.europa.eu>, Dietmar KÖSTER <dietmar.koester@europarl.europa.eu>, Ondřej KOVAŘÍK <ondrej.kovarik@europarl.europa.eu>, Sergey LAGODINSKY <sergey.lagodinsky@europarl.europa.eu>, Nathalie LOISEAU <Nathalie.Loiseau@europarl.europa.eu>, Leopoldo LÓPEZ GIL <leopoldo.lopez@europarl.europa.eu>, Jaak MADISON <jaak.madison@europarl.europa.eu>, Erik MARQUARDT <erik.marquardt@europarl.europa.eu>, Jan-Christoph OETJEN <jan-christoph.oetjen@europarl.europa.eu>, Philippe OLIVIER <philippe.olivier@europarl.europa.eu>, Kostas PAPADAKIS <konstantinos.papadakis@europarl.europa.eu>, Kris PEETERS <kris.peeters@europarl.europa.eu>, Anne-Sophie PELLETIER <anne-sophie.pelletier@europarl.europa.eu>, Morten PETERSEN <mortenhelveg.petersen@europarl.europa.eu>, Sabrina PIGNEDOLI <sabrina.pignedoli@europarl.europa.eu>, Kati PIRI <kati.piri@europarl.europa.eu>, Giuliano PISAPIA <giuliano.pisapia@europarl.europa.eu>, Sira REGO <sira.rego@europarl.europa.eu>, Karlo RESSLER <karlo.ressler@europarl.europa.eu>, Franco ROBERTI <franco.roberti@europarl.europa.eu>, Rob ROOKEN <rob.rooken@europarl.europa.eu>, Domènec RUIZ DEVESA <Domenec.RuizDevesa@europarl.europa.eu>, Isabel SANTOS <icsantos@parlameto.ps.pt>, Silvia SARDONE <silvia.sardone@europarl.europa.eu>, Paul TANG <paul.tang@europarl.europa.eu>, Cristian TERHEŞ <cristian.terhes@europarl.europa.eu>, Romana TOMC <romana.tomc@europarl.europa.eu>, Yana TOOM <yana.toom@europarl.europa.eu>, Miguel URBÁN CRESPO <miguel.urbancrespo@europarl.europa.eu>, Hilde VAUTMANS <hilde.vautmans@europarl.europa.eu>, Harald VILIMSKY <harald.vilimsky@europarl.europa.eu>, Loránt VINCZE <lorant.vincze@europarl.europa.eu>, Petyr Vitanov <petar.vitanov@europarl.europa.eu>, Alexandr VONDRA <alexandr.vondra@europarl.europa.eu>, Axel VOSS <axel.voss@europarl.europa.eu>, Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI <elissavet.vozemberg@europarl.europa.eu>, Maria WALSH <maria.walsh@europarl.europa.eu>, Charlie WEIMERS <charlie.weimers@europarl.europa.eu>, Isabel WISELER-LIMA <isabel.wiseler@europarl.europa.eu>, Tatjana ŽDANOKA <tatjana.zdanoka@europarl.europa.eu>, Tomáš ZDECHOVSKÝ <tomas.zdechovsky@europarl.europa.eu>, Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ <juanignacio.zoidoalvarez@europarl.europa.eu>

Който желае да подкрепи тази позиция, може да изпрати същия текст или свое писмо на приложените адреси.